top of page
Logo.png

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN M-TECS

I. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst afgesloten tussen ons en onze klanten.

Elke bestelling houdt vanwege de klant een onvoorwaardelijke, uitsluitende en gehele erkenning in van deze algemene voorwaarden niettegenstaande elke tegenstrijdige bepaling in de voorwaarden van de klant, van welke aard ook. Andersluidende voorwaarden of overeenkomsten zijn slechts geldig na onze uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding.

2. Elk contract is onderworpen aan onze schriftelijke bevestiging van de bestelling. Deze bevestiging bepaalt de wederzijdse rechten en plichten betreffende onder andere de levering. De levering is strikt beperkt tot de goederen en/of prestaties beschreven in de overeenkomst. Elke afwijking vereist een schriftelijke vastlegging. De klant aanvaardt alle kosten ten gevolge van alle gewenste wijzigingen of annulaties na afsluiten van de overeenkomst.

3. Wij zijn niet gehouden bestellingen te aanvaarden noch reeds afgesloten overeenkomsten te respecteren in geval van overmacht, productiestop, productievermindering, staking, schade aan de productie-installaties, niet-levering of laattijdige levering door onze leveranciers, maatregelen van de overheid en andere onvoorziene omstandigheden van gelijke aard alsook alle gevolgen van dergelijke gebeurtenissen en toestanden. Het niet aanvaarden van bestellingen of niet respecteren van bestaande overeenkomsten als gevolg van de hierboven beschreven omstandigheden geven de klant geen recht tot annulering van enige bestelling, noch tot weigering van ontvangst c.q. betaling van de goederen en/of prestaties, noch op enige vorm van schadevergoeding.

4. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst blijven alle bestekken, plannen, schetsen en algemeen, alle technische documenten die, op welke wijze ook, ter beschikking werden gesteld onze geestelijke eigendom en mogen deze niet worden gereproduceerd of aan derden kenbaar gemaakt. In het geval een overeenkomst niet afgesloten wordt dienen voornoemde gegevens terstond worden terugbezorgd op onze eerste aanvraag.

II. PRIJZEN

1. Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de gangbare prijzen tijdens het afsluiten van de overeenkomst. Wij houden evenwel uitdrukkelijk het recht ze te wijzigen indien de loonkosten of enig andere bepalende prijs een betekenisvolle verhoging hebben ondergaan na afsluiting van de overeenkomst.

2. Onze prijzen zijn exclusief BTW en vastgesteld op basis van levering af fabriek of magazijn. Verpakking, transport, eventuele verzekeringen, taksen en douanerechten zijn niet inbegrepen en dus ten laste van de klant.

III. LEVERINGEN

1. De leveringstermijn is bepaald onder voorbehoud van alle onvoorziene omstandigheden buiten onze wil en de toestanden en gebeurtenissen zoals beschreven onder clausule I.3 van deze algemene voorwaarden. Respecteren van de leveringstermijnen veronderstelt dat de klant al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen.

2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht tot annulering van zijn order(s) noch tot weigering van ontvangst c.q. betaling der goederen of prestaties, noch op enige vorm van schadevergoeding, dan slechts na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling die ons de tijd laat het nodige te doen.

 

 

IV. TRANSPORT

1. Onze goederen worden getransporteerd voor rekening en op risico en gevaar van de klant. Ze worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op transportmiddelen zijn geladen.

2. Behoudens andersluidende overeenkomst bepalen wij, zonder aanvaarding van enige verantwoordelijkheid, de wijze van transport en de reisweg der goederen. Als er vertragingen of schade ontstaan tijdens het transport moet de klant onmiddellijk klacht neer te leggen bij de betreffende expediteur en desgevallend een schadevergoeding in verhouding eisen. Een dergelijke eis tot schadevergoeding ontslaat hem evenwel niet van enige betalingsverplichting jegens ons.

3. De klant is gehouden de levering te aanvaarden vanaf het moment dat de goederen klaar zijn voor expeditie, zo niet zullen wij gemachtigd zijn de goederen te factureren af fabriek en op te slaan naar willekeur op kosten en risico van de klant.

Deelleveringen en hun onmiddellijke facturatie zijn toegestaan.

4. Behoudens bijzondere en schriftelijke overeenkomst worden geleverde goederen niet teruggenomen. In geval van door ons aanvaarde terugname zijn wij gerechtigd een bedrag te factureren in verhouding tot de waarde en de staat van de goederen op moment van levering in ons magazijn vermeerderd met alle eventuele directe en indirecte kosten. Indien de klant eenzijdig overgaat tot terugzending houden wij het recht de betreffende goederen op zijn kosten en voor zijn risico en gevaar opnieuw te verzenden in de staat zoals zij zich bevinden.

V. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Indien de betalingsvoorwaarden niet werden vastgelegd tijdens het afsluiten van de overeenkomst zal de klant de betalingsvoorwaarden zoals aangegeven op onze factuur aanvaarden. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde andersluidende overeenkomst zijn alle facturen netto te betalen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

2. De klant kan geen enkel bezwaar laten gelden dat niet door ons werd erkend teneinde uitstel van betaling te verkrijgen of gehele of gedeeltelijke vereffening van invorderbare facturen.

3. In geval van niet betaling van onze factuur op de vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met de bankintrest gelijk aan de intrestvoet van een met als minimum de discontovoet van de Nationale Bank van België voor niet gedomicilieerde effecten. Alle kosten voor de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de klant. Daarenboven dient elke vervallen factuur die niet betaald is binnen de 8 dagen na ingebrekestelling (elke vorm van betalingsherinnering geldend als ingebrekestelling) te worden verhoogd met 10% ten titel van forfaitair en onverminderd strafbeding.

4. Treedt in het vermogen van de klant een verslechtering op of worden ons omstandigheden bekend die zijn kredietwaardigheid verminderen, dan worden al onze tegoeden met behoud van alle rechten en niettegenstaande alle bestaande overeenkomsten onmiddellijk invorderbaar onafhankelijk van de respectievelijke vervaldagen. Bovendien zijn wij in dergelijk geval gerechtigd tot een wijziging der leveringsvoorwaarden of annulering van alle lopende bestellingen.

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle goederen en diensten blijven onze exclusieve eigendom tot integrale vereffening van de factuur of andere vorderingen uit lopende rekeningen.

De aanvaarding van deze clausule volgt uit de al dan niet stilzwijgende instemming van de klant met deze algemene voorwaarden. Elke klant is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan zijn eigen contractanten die er zich aldus toe verbinden t.o.v. onze vennootschap geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden. 

2. De klant zal zorg dragen voor de goederen vanaf de levering d.w.z. de overdracht aan de expediteur; hij is dus verantwoordelijk voor elke schade of verlies.

3. Indien de klant enige contractuele verplichtingen van welke aard ook niet nakomt, zoals bvb. het niet betalen van een vervallen factuur op de voorziene datum, zullen wij gemachtigd zijn de betreffende goederen op te eisen via een procedure in kortgeding. In het geval deze reeds aan derden werden overgedragen zullen wij het eigendomsrecht kunnen opeisen of, bij gebreke, het bedrag van de prijs vermeerderd met interesten en kosten.

VII KLACHTEN

1. a) ) Binnen de limieten der gefactureerde bedragen geven wij een eenjarige garantie op onze goederen voor verborgen gebreken en functie vanaf leveringsdatum.

b) Onze garantie is evenwel slechts geldig in de mate dat de geleverde goederen werden geïnstalleerd en gebruikt volgens de regels der kunst en alle van toepassing zijnde wetten, normen en reglementen. Elke afwijking hiervan ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid.

c) Bovendien kan door de klant slechts een garantieaanspraak worden gemaakt op voorwaarde dat hij aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen.

d) Verborgen gebreken komen slechts in aanmerking voor garantieaanspraak indien zij binnen de 5 dagen na vaststelling aan ons werden gemeld.

2. a) Onze garantie is beperkt tot de gratis vervanging of herstelling door onze zorgen van de door ons erkende defecte goederen; dergelijke vervangingen of herstellingen hebben geen enkele verlenging van de garantieperiode tot gevolg.

b) Transportkosten van vervangstukken zullen worden gedragen door de klant.

c) Alle overige klachten of eisen tot schadevergoeding of compensatie worden uitgesloten, wat ook de juridische of andere gronden zijn waarop ze gebaseerd zijn.

3. a) Alle herstellingen ten gevolge van normale slijtage der goederen alsook ten gevolge van schade of ongevallen veroorzaakt door verwaarlozing, ontbreken van nazicht of onderhoud, oneigenlijk gebruik of niet-correcte montage zijn niet gedekt door onze garantie.

b) Indien de klant zelf, derden of vooraf gaanden in onderlinge samenwerking de goederen transformeert of herstelt zonder ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord, worden wij onmiddellijk en integraal ontslaan van elke garantieverplichting.

VIII. GELDIGHEIDSCLAUSULE

De ongeldigheid, om welke reden ook, van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden beïnvloeden de geldigheid van alle overige clausules niet. In geval van inconsistenties of onduidelijkheden is de inhoud van de Nederlandstalige versie bepalend.

IX. GESCHILLEN

Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen kunnen worden beslecht door de rechtscolleges van het arrondissement Antwerpen. 

bottom of page